Realizacja projektu EFRR - krzesło, krzesła

Krzesła szkolne i meble dla dzieci. Dobre Krzesła o wszechstronnym przeznaczeniu - krzesła do komputera, krzesła biurowe obrotowe oraz krzesła szkolne. Entelo to linia produktów profilaktycznych. Dobre krzesła biurowe obrotowe dla wszystkich dbających o zdrowie.

 Firma Entelo realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej III ,,Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.1 ,,Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Poddziałania 3.1.2 ,,Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), którego tytuł brzmi:

,,Zwiększenie konkurencyjności Entelo Dystrybucja Sp. z o.o. poprzez wdrożenie zrównoważonego planu rozwoju spółki zawierającej komponent rozwoju rynku zbytu, wdrożenia nowych innowacyjnych wyrobów oraz nowoczesne systemy zarządzania spółką w wyniku specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB posiadającą akredytację w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych dla MŚP’’

 

W ramach projektu zostanie wykonana analiza ex-ante, zostanie opracowana strategia rozwoju spółki na podstawie wyników analizy ex-ante, w tym wdrożenie nowych wyrobów, realizacja monitorowania biznesu-efektów wdrożenia nowej strategii rozwoju firmy, opracowanie analizy ex-post oraz wdrożenie działań korygujących i/lub zapobiegawczych. Projekt  zostanie objęty promocją poprzez stałą aktualizację zgodnie z postępem usług doradczych.

Założeniem projektu jest pozyskanie usług doradczych, mających na celu opracowanie strategicznego, zrównoważonego programu rozwoju firmy w perspektywie krótko i długo okresowej z uwzględnieniem wdrożenia nowych innowacyjnych dla firmy i rynku wyrobów, rozwoju rynku w kontekście dywersyfikacji kanałów dystrybucji wyrobów oraz wzmocnienia marki spółki na rynku krajowych i europejskim, w tym eksportowego i wdrożenie nowych systemów zarządzania opartych o technologie cyfrowe. Grupą docelową projektu jest  spółka, kadra zarządzająca i pracownicy wnioskodawcy, którzy wspólnie z doradcami będą tworzyć zespół projektowy.

Celem projektu jest: zwiększenie konkurencyjności Entelo Sp. z o.o. przez zakup specjalistycznych usług doradczych w akredytowanej IOB.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 102 946,80 PLN

Okres realizacji projektu: 02-01-2018 do 15-04-2018

Beneficjent-  ENTELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ADRES: UL. TOMASZ ZANA 11A, 20-601 LUBLIN, NIP 7123301599, REGON 362751148, KRS 0000580816